Year 2002
Publish Date 2002-01
Research Title 吳思華, 2002, '科技政策研究"國家科學技術發展計劃"有關加強技術創新,促進產業升級,及歐洲各國科技政策智庫研究(1/2), ' 行政院國科會.
Authors SE-HWA WU