Year 2008
Authors SE-HWA WU
Paper Title 葉永泰;吳思華;洪德俊, 2008, '知識服務業的成長路徑─以產業研究服務業為例, ' 產業與管理論壇, Vol.10, No.3, pp.50+52-67.(TSSCI)
Vol.No 404721
Date of Publication 2008-01-01