Year 2006
Authors SE-HWA WU
Paper Title 林良陽;吳思華, 2006, '衡量企業研發部門之動態能耐:韓國企業實證研究, ' 中華民國科技管理學會年會暨論文研討會.
Date of Publication 2006-01-01
ISI Number 241837