Year 1994
Authors SE-HWA WU
Paper Title 吳思華;吳豐祥, 1994, '科技管理課程設置之構想--高科技產業經營管理人才之培育, ' 大陸. 香港. 臺灣管理教育研討會.
Date of Publication 1994-01-01
ISI Number 135304